Home  >> Developers Forum  >> ปฎิทินเมือง 2564

vichai24513

Add new friend

Join Date:2021/9/18

Location: and Tobago

Posts:8

Posted at 2021-09-24 00:26:50
[ ปฎิทินเมือง 2564 ]

ปฎิทินเมือง 2564 วิธีการอ่านกราฟพยากรณ์
วิธีการอ่านกราฟ มีดังนี้ สมมุติว่า ปีนี้ พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่านมีอายุครบ ๒0 ปี อยากทราบว่าชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไร ก็ให้ไล่กราฟจากปี พ.ศ.๒๕๓๙ ขึ้นไปจนถึงจุดเลขดวงของท่าน ซึ่งก็คือ ๘ จากนั้นให้ดูคำทำนายเลขดวง (ภาพรวมของดวงประจำปี) 

NOTE:
1.The reply should be more than 20 characters.
2.Image Size: less than 1MB, max pixel: 300 * 300.